اهداف و چشم انداز

ارائه یافته­های پژوهشی در فصلنامه آموزش فنی و حرفه­ای ناظر به  موضوعات  و تحولات  آموزش و آموزش فنی و حرفه ای است. هدف فصلنامه آموزش فنی و حرفه ای گسترش دانش و ارائه یافته های پژوهشی با همکاری پژوهشگران، دانشگاهیان، متخصصان و معلمان از طریق در دسترس قرار دادن اطلاعات ارزشمند در حوزه ی آموزش­های فنی و حرفه­ای در سطح ایران و جهان است.

دامنه و محورهای عمده فصلنامه شامل مباحث مرتبط با آموزش، آموزش فنی و حرفه­ای، مهارت آموزی، یادگیری مبتنی بر فناوری، برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی، رابطه آموزش و محیط کار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای، آموزش معلمان، نوآوری، مدیریت آموزشی، فناوری آموزشی، یادگیری مبتنی بر کار،سنجش و ارزشیابی در آموزش و سایر موارد مرتبط با آموزش فنی و حرفه ای است.

به طور خلاصه اهداف فصلنامه شامل موارد زیر می باشد:

- بررسی وضعیت فنی و حرفه ای و آموزش آن در ایران و جهان

- رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای

- ایجاد ارتباط میان پژوهشگران

- شناسایی چالش های آموزش فنی و حرفه ای

- مقایسه فرهنگ های آموزشی و مدیریت سیستم های آموزشی

- تعیین چارچوبی برای آموزش مبتنی بر شایستگی و ارزیابی صلاحیت ها

- یادگیری مبتنی بر کار، تطابق مهارت ها و کارآموزی

 - توسعه حرفه ای معلمان و مربیان