اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید رضا عظمتی

معماری و شهر سازی دانشیار، دانشگاه شهید رجایی

azematiyahoo.com

سردبیر

داریوش نوروزی

تکنولوژی سیستم‌های آموزشی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

drdnoroozigmail.com

مدیر داخلی

روشن احمدی

تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ro.ahmadi58gmail.com

کارشناس نشریه

زینب فضائلی فر

مطالعات برنامه ریزی درسی دانشجوی دکترا، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

hasti3_fazaelifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فریبرز درتاج

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

dortajatu.ac.ir

غلامعلی احمدی

مطالعات برنامه درسی دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ahmadygholamaligmail.com

اسماعیل زارعی زوارکی

علوم تربیتی (فناوری آموزشی) دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ezaraiiyahoo.com

ناصر مزینی

کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشیار دانشگاه علم و صنعت

mozayaniiust.ac.ir

محمد شمس اسفندآبادی

مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک دانشیار دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

mshamssrttu.edu

حسن مسلمی نائینی

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید استاد دانشگاه تربیت مدرس

moslemimodares.ac.ir

فرامرز آشنای قاسمی

مکانیک (طراحی جامدات) دانشیار دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

f.a.ghasemisrttu.edu

حسن جعفری

مهندسی مکانیک گرایش (متالوژی و مواد) دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

jafari_hyahoo.com

مجتبی قربانی

ریاضی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

testsrttu.edu

حسن رستگارپور

تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی) دانشیار، دانشگاه خوارزمی

h_rast1yahoo.com

مهرک رحیمی

زبان انگلیسی دانشیاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

rahimisrttu.edu

علی حسینی خواه

مطالعات برنامه درسی استادیار دانشگاه خوارزمی

h.ali.tmugmail.com

افضل السادات حسینی

فلسفه تعلم و تربیت دانشیار دانشگاه تهران

afhoseiniac.ir

سید رسول عمادی

تکنولوژی آموزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

sremadi2001yahoo.com

مسعود رحیم پور

زبان و مطالعات فرهنگی استاد

m.rahimpouruq.edu.au

عباس ریزوی

آموزش و پرورش استاد

frizviunimelb.edu.au

گراهام ساموئل مکسول

آموزش و پرورش استاد

gsmaxbigpond.net.au

ویراستار انگلیسی

مریم مشکوة

زبان انگلیسی دانشیاردانشگاه شهید رجایی

meshkatsrttu.edu