رابطه کارکردهای تلفن همراه با دشواری های بین فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در طول دهه گذشته دسته­های گوناگونی از تکنولوژی ارتباطی، کانال­های ارتباطی میان­فردی بسیار متنوعی را در اختیار جوانان قرار داده است، یکی از پدیده­هایی که در اواخر قرن بیستم زندگی بشر را دگرگون کرده، تلفن همراه است. تلفن همراه تأثیرات فردی و اجتماعی متنوعی به همراه داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای تلفن همراه و دشواری­های بین فردی است. بدین منظور 470 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر دوره متوسطه استان خراسان شمالی با روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند و پرسش­نامه محقق­ساخته کارکردهای تلفن همراه و دشواری­های بین فردی (انگلس و هیدالگو و مندز، 2005) را تکمیل کردند. تحلیل داده­ها به کمک تحلیل واریانس، آزمون تی، فریدمن، و رگرسیون گام به گام صورت گرفت. نتایج گویای آن بود که تمامی کارکردهای تلفن همراه در میان دانش‌آموزان متوسطه استان خراسان شمالی در سطح بالایی قرار دارد. کارکرد مثبت اخلاقی با بالاترین میانگین بعد از آن وابستگی و اعتیاد و کارکرد منفی اخلاقی به طور مساوی در رتبه دوم قرار دارند. نتایج گویای آن است که به لحاظ جنسیت، تفاوت میانگین وابستگی و اعتیاد به تلفن همراه، محدودیت اجتماعی، کارکرد منفی تحصیلی و کارکرد منفی اخلاقی دختران با میانگین بالاتر، از لحاظ آماری معنادار است. نتایج نشان داد که بین رتبه هر یک از کارکردها تفاوت معنی داری وجود دارد و کارکرد مثبت اخلاقی از بیش‌ترین کارکرد برخوردار است. نتایج گویای آن بود که کارکردهای تلفن همراه و مؤلفه­های دشواری­های بین فردی رابطه وجود دارد. همچنین کارکردهای مختلف تلفن همراه قادر به پیش بینی ابعاد دشواری­های بین فردی است. 

کلیدواژه‌ها